Motståndskraft och säkerhet

Från vardagens incidenter, stora påfrestningar, fredstida krissituationer till höjd beredskap


IDENTIFIERA

Vi vägleder er att identifiera vilken motståndskraft/skyddsnivå er verksamhet, verksamhetsdelar och/eller system behöver för att er verksamhet, oavsett händelse, kan  fortsätta leverera samhällsnytta, verksamhetsnytta och/eller affärsnytta. Åtgärder som kan behöva genomföras kan vara inom kontinuitetshantering, riskhantering, säkerhetsskydd och/eller krishantering.

SORTERA & PRIORITERA

Dagens omvärld ställer stora krav på anpassningsförmåga och en  verksamhets förutsättningar och behov kan snabbt ändras. I en sådan omvärld går det inte att skydda sig mot allt. Därför blir det allt viktigare men svårare att veta vad som behöver göras och i vilken ordning, dvs sortera och prioritera.

Vi hjälper er sortera och prioritera för att ni ska uppnå era mål. 


ÅTGÄRDA & FÖLJ UPP

När skyddsnivå är identifierad, åtgärder sorterade och prioriterade är det dags att genomföra åtgärderna. Det kan vara åtgärder som på olika sätt stärker motståndskraften, t ex integrera riskhanteringen och förbereda organisationen för höjd beredskap.  

Vi hjälper er i ert fortsatta arbete! Det kan t ex vara att vägleda er organisation att ta fram kontinuitetsplaner och  genomföra övningar.


Memristor konsultbyrå ab

Memristor ett telEskopord!

Memristor är ett sk teleskopord som bildas av de engelska orden memory och resistor, dvs ett minne och motståndskraft! Namnet speglar bolagets grundares bakgrund inom energisektorn, där hon i flera år jobbat med olika uppdrag för att öka elförsörjningens motståndskraft!

Enligt Wikipedia är En memristor en passiv elektrisk komponent vars motståndskraft beror på historiskt flöde och kan ändras beroende på hur man styr spänningsflödet! För några år sedan var memristorn bara ett teoretiskt koncept, nu är det mycket som talar för att memristorn kommer revolutionera världen!OM Memristor

Seniora konsulter med 20 års erfarenhet från statliga myndigheter, kommuner och privata företag

Memristor konsultbyrå AB startades 2022 av Katarina Kjellman som idag arbetar med flera uppdrag inom säkerhetsskydd, kontinuitetshantering och civilt försvar/beredskapsplanering.  Memristor har ett nätverk av experter och arbetar i nära samarbete med andra seniora konsulter inom riskhantering, säkerhetsskydd, informationssäkerhet och IT-säkerhet. Att snabbt kunna sätta ihop team med olika kompetenser/experter för att stötta kunder ligger i tiden och genererar stor kundnytta!

Katarina har sedan början av 2000-talet arbetat med kontinuitetshantering, riskhantering, krishantering och säkerhetsskydd på flera statliga myndigheter och privata bolag. T ex har Katarina arbetat med dricksvattenberedskap på Livsmedelsverket, utvecklat och lett kontinuitetshanteringsarbetet i Regeringskansliet, följt upp och genomfört åtgärder inom elberedskap på Svenska kraftnät och olika energibolag samt utvärderat krishanteringen av COIVD-pandemin på Trafikverket och analyserat totalförsvarsförmågan för flera energibolag.

Vi kan mycket men kan ständigt lära oss mer! Vi har 2023 vidareutbildat oss inom säkerhetsskydd genom kurser hos JUC (som tagit över utbildningsverksamheten från Norstedts Juridik) och på Försvarshögskolan. 2022 vidareutbildade vi oss inom OT-säkerhet på FOI (2022) och 2020 och 2021 vidareutbildade vi oss inom kontinuitetshantering på Svenska institutet för standarder, För att nämna några!

Exempel på kundcase ser ni nedan.

Memristor konsultbyrå AB

Kundcase Motståndskraft - resiliens

Kontinuitetshantering, säkerhetsskydd, övning och utvärdering

KUNDCASE I

Plan för driftåtertagning av komplexa anläggningar

I detta uppdrag bistår MemristorAB med expertkompetens inom samhällets beredskap och kontinuitetshantering. Tillsammans med samarbetspartners bidrar vi till målet att för komplexa infrastrukturanläggningar ta fram en ny arbetsprocess för driftåtertagning av komplexa anläggningar. När arbetsprocessen är framtagen ska den därefter prövas på ett antal olika anläggningar. 


KUNDCASE II

Säkerhetsskydd

I detta uppdrag fungerar Memristor AB och samarbetspartner som analysledare och rådgivare till ett bolag och i deras genomförande av flera nödvändiga åtgärder inom säkerhetsskydd. Det inkluderar t. ex säkerhetsskyddsanalys och särskild säkerhetsskyddsbedömning.

Hur de olika delarna genomförs utgår från säkerhetsskyddslagen, säkerhetskyddsförordning och föreskrifter samt Säpos olika vägledningar för säkerhetsskyddsanalys, informationssäkerhet mm.KUNDCASE III

Utvärdering av ledningens hantering av COVID - 19

I detta uppdrag genomförde Memristor AB tillsammans med samarbetspartners en uppföljning av en krisledningsorganisations hantering av Covid-19 pandemin. Utvärderingen genomfördes i syfte att vidareutveckla kundens förmåga att hantera oönskade händelser.

Utifrån utvärderingen och förslag på åtgärder beslutade ledningen att verksamheten skulle genomföra ett flertal åtgärder som på kort och lång sikt. Flera uttryckte att det var mycket positivt att medarbetarnas erfarenheter togs tillvara på detta sätt och att både positiva och negativa aspekter av krisledningen kunde diskuteras.

Memristor konsultbyrå AB

Kundcase Motståndskraft - resiliens

Kontinuitetshantering, säkerhetsskydd, övning och utvärdering

KUNDCASE IV

Målstyrning och kontinuitet

Detta uppdrag syftade till att integrera kontinuitetshantering med kundens ordinarie verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocess.

Tillsammans med ledningen formulerades ett tiotal mål för önskad förmåga för kritiska leveranser, t ex önskad förmåga att hantera löneutbetalning trots avbrott i kritiska stödresurser (t ex el och IT-system). Dessa mål följdes sedan upp tillsammans med respektive chef och controllers i ordinarie verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocess. Parallellt med detta genomfördes regelbundna utbildningsinsatser, övningar och workshops med de olika enheterna för att öka kunskapen och identifiera hur målen kan uppnås med stöd av olika rutiner och redundanslösningar för kritiska resurser. Dessutom påbörjades  regelbundna tester av de olika redundanslösningarna (t ex fullskaletest av reservel).

Uppdraget resulterade i att organisationens arbete att öka förmågan att motstå, hantera och återta verksamhetens leveranser blev en naturlig del av ordinarie arbete. Många medarbetare uttryckte positiva erfarenheter av att det blev lite mer ”ordning och reda” i vardagen, det blev tydligt vad organisationen faktiskt behövde prioritera i en oönskad händelse. Medarbetarnas kompetenser togs tillvara och dokumenterades i rutiner vilket visade sig vara till stor hjälp vid nästa oönskade händelse. För kundens (interna och externa) leverantörer av t ex IT-tjänster blev det tydligt vad som, på kort och lång sikt, behövde genomföras för att bidra till målen.

KUNDCASE V

Övning och analys i syfte att öka förmågan att hantera fredstid krissituationer

I detta uppdrag genomförde Memristor AB flera övningar med en kunds ledningsgrupp i syfte att identifiera behov kopplat till etablering av policy, riktlinjer och rutiner för krisledningsorganisationen. Målet var att öka ledningsförmågan i kris.

Varje övning tog cirka en till två timmar att genomföra (inklusive efterföljande diskussion). Val av scenarios speglade både berörd myndighets som kundens risk- och sårbarhetsanalyser.

Vid de första övningarna resonerade ledningen vad situationen krävde av organisationen på kort och lång sikt, vilka olika verktyg och förmågor som fanns på plats, vilka olika verktyg och förmågor som behövde utvecklas. 

Därefter genomfördes kortare övningar där t ex ledningen prövade uppstart och samverkan med berörda intressenter. 

Kunden uttryckte mycket positiva feedback gällande övningarnas resultat, vald metodik och tidsåtgång. Arbetet resulterade i att organisationen byggde upp en tydlig krisledning. Riktlinje och instruktioner kunde integreras i kundens verksamhetsledningssystem. 

 KUNDCASE VI

Nödvattenplan

Detta uppdrag syftade till att tillsammans med en kommun ta fram underlag för kommunens nödvattenförsörjning, ge förslag på hur en nödvattenplan kan struktureras inklusive hur kommunen kunde organisera och fördela den operativa nödvattenhanteringen. 

Arbetet utgick från Livsmedelsverkets Guide för nödvattenförsörjning

memristor konstultbyrå ab

kUNDCASE ELBEREDSKAP


KUNDCASE VII

Risk- och sårbarhetsanalys och beredskapsåtgärder

I detta uppdrag stöttade Memristor AB ett företag att analysera och dokumentera företagets risker och sårbarheter i syfte att öka förmågan att förebygga, motstå och hantera störningar för den egna verksamheten och därmed göra Sveriges elförsörjning mer robust. Flera åtgärder identifierades, prioriterades och bedömdes kunna utgöra sådana beredskapsåtgärder som sägs i elberedskapslagen och därför utformades även anmälningar.

Utifrån identifierade risker och åtgärdsförslag kunde elberedskapsmyndigheten därefter fatta beslut om elberedskapsmedel och ersättning lämnades för företages kostnader (över 5 MSEK) för dessa beredskapsåtgärder.  

KUNDCASE VIII

Totalförsvarsplanering - beredskapsplan 

I detta uppdrag genomförs en beredskapasplan för hur verksamheten ska fortsätta verka under höjd beredskap och krig. 

Elberedskapsmyndigheten (Svensk kraftnät) beslutade i slutet av 2023 att drygt 160 elaktörer i Sverige ska upprätta en beredskapsplan. Svenska kraftnät är av regeringen utsedd till Sveriges elberedskapsmyndighet. Som elberedskapsmyndighet kan Svenska kraftnät fatta beslut om beredskapsåtgärder med stöd av elberedskapslagen. Med beredskapsåtgärder avses åtgärder som behövs för att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Det innebär också sådana åtgärder som krävs för att göra det möjligt att vidta de åtgärder som behövs vid höjd beredskap. Att upprätta beredskapsplaner är en sådan beredskapsåtgärd


KUNDCASE IX

SVAR PÅ MYNDIGHETESBEGÄRAN OM UPPGIFT FÖRMÅGA ATT BIDRA TILL DET CIVILA FÖRSVARET 

I detta uppdrag genomförde konsult från Memristor AB en bedömning av ett företags förmåga att bidra till det civila försvaret utifrån särskilda planeringsramar (t ex så har Försvarets forskningsinstitut på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram ett antal typfall som används som utgångspunkt vid planering för civilt försvar, t ex väpnat angrepp på Sverige).  

Med stöd av bedömningen kunde företaget till ansvariga myndigheter och Regeringskansliet föreslå en rad olika åtgärder på kort och lång sikt för att öka förmågan att bidra till det civila försvaret av Sverige.

Nulägesbedömningen lämnades till elberedskapsmyndigheten.

memristor konstultbyrå ab

Våra tjänster


Konsulttjänster

Kontinuitetshantering

Säkerställ förmågan att leverera kritiska varor, tjänster och/eller leveranser oavsett händelse.

Vi kan stödja er i att t ex ta fram ett program för kontinuitetshantering utifrån era behov, mål och/eller avtal.

Vi kan även hjälpa er utvärdera befintliga planer och avbrottsrutiner.

Konsulttjänster

Ledningsförmåga genom övning

Säkerställ förmågan att i olika händelser fortsätta fatta nödvändiga beslut, prioritera och fördela nödvändiga resurser, informera berörda och samverka med nödvändiga parter.

Vi kan stödja er att öva er krisledningsorganisation och utifrån övning och analyser identifiera behov av t ex mandat, rollbeskrivningar, rutiner och övriga verktyg.

Konsulttjänster

Elberedskap

Företag inom elproduktion, eldistribution och elhandel ska enligt elberedskapslagen vidta åtgärder för att säkerställa samhällets behov av elförsörjning vid svåra påfrestningar och höjd beredskap.

Vi stödjer företag att till exempel genomföra en risk-och sårbarhetsanalys, identifiera möjliga beredskapsåtgärder och att ta fram er plan för att hantera störningar i den egna verksamheten.

memristor konsultbyrå ab

Våra tjänster


Konsulttjänster

Totalförsvarsplanering

Sveriges totalförsvarsplanering har återupptagits och från och med den 1 oktober 2022 finns en ny myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap etablerad. Den ska stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig.

Vi stödjer er att reda ut vad en återupptagen totalförsvarsplanering innebär för er, vad behöver ni säkerställa för att fortsätta levererar era tjänster och/eller produkter till beredskapsmyndigheter (totalförsvaret) och hur ska ni göra för att krigsplacera personal?

Konsulttjänster

Utvärdering av händelser

Efter en händelse är det viktigt att utvärdera i syfte att lära och förbättra verksamhetens förmåga att förebygga och hantera andra oönskade händelser.

Vi kan stödja er att tillsammans med er organisation utvärdera hantering av en händelse och utifrån beprövade metoder genomföra bedömningar om hur ändamålsenliga är era arbetssätt är. Utifrån bedömningen kan vi även ge fortsatta rekommendationer för hur er organisation kan utvecklas.

Konsulttjänster

Säkerhetsskydd

Den som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd.

Med lång erfarenhet inom området kan vi stödja er att identifiera vad ett balanserat säkerhetsskydd innebär för er som verksamhetsutövare. Det kan innebära att tillsammans med ledningsgruppen identifiera vilka era skyddsvärden är, genomföra övriga delar av en säkerhetsskyddsanalys och ge förslag samt implementera säkerhetsskyddsåtgärder. Memristor konstultbyrå ab

Våra Tjänster

Digital motståndskraft

Konsulttjänster

Säkerhet för cyberfysiska system

Under uppbyggnad

Konsulttjänster

Informationssäkerhet

Under uppbyggnad

kontakta memristor konsultbyrå ab